طرز تشکیل و سير تحول شهرهاي نوپا

ادبیات و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی (فصل دوم پایان نامه)

بررسی نقش خانواده در شکل گیری شخصیت اجتماعی فرزندان

پایان نامه و رساله طراحی پلی کلینیک تخصصی کودکان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی تکنولوژی و توانمندی تکنولوژی (فصل دوم)

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم تبلیغات و کانال توزیع (فصل دوم)

مبانی نظری تحقیق پیشینه تحقیق مفاهیم و ابعاد توانمندسازی کارکنان (فصل دوم)

پایان نامه و رساله معماری طراحی خانه موسیقی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد سرمایه فکری و سرمایه انسانی (فصل 2)

چارچوب نظری و پژوهش تجربی نظریه های شادکامی(فصل 2)